چهره های مشهور در مراسم یادبود داوود رشیدی (عکس)

شهریور ۱۰, ۱۳۹۵ ساعت: ۱۹:۵۴ ب.ظ 1,559 بازدید یک نظر

چهره های مشهوری در مراسم یادبود داوود رشیدی شرکت کردند.

http://static1.ilna.ir/thumbnail/UtvXsTd6TMZl/i_qPjR7mMLhZ02nUcMUA03-35hBX5H-yKreu5zx2ciKxyUe3xZzFdj4QSBHd7Oec88ZB_gYzlXFJ84-DJdmYwGk4nU88RN381sfGVtw67dPrccCMXHCvyAp0qesQu_YOl3xeVOpt9jw,/.jpg

http://static1.ilna.ir/thumbnail/XZO5DXrB6Q17/i_qPjR7mMLhZ02nUcMUA03-35hBX5H-yKreu5zx2ciKxyUe3xZzFdj4QSBHd7Oec88ZB_gYzlXFJ84-DJdmYwGk4nU88RN381sfGVtw67dPrccCMXHCvyAfLj3XBHb9Sl3xeVOpt9jw,/.jpg

http://static1.ilna.ir/thumbnail/veY7rVojMsAl/i_qPjR7mMLhZ02nUcMUA03-35hBX5H-yKreu5zx2ciKxyUe3xZzFdj4QSBHd7Oec88ZB_gYzlXFJ84-DJdmYwGk4nU88RN381sfGVtw67dPrccCMXHCvyAfLj3XBHb9Sl3xeVOpt9jw,/.jpg

http://static1.ilna.ir/thumbnail/xoLsDgCDD53F/i_qPjR7mMLhZ02nUcMUA03-35hBX5H-yKreu5zx2ciKxyUe3xZzFdj4QSBHd7Oec88ZB_gYzlXFJ84-DJdmYwGk4nU88RN381sfGVtw67dPrccCMXHCvyCP69LCcIWcel3xeVOpt9jw,/.jpg

http://static1.ilna.ir/thumbnail/xoLsDgCDD53F/i_qPjR7mMLhZ02nUcMUA03-35hBX5H-yKreu5zx2ciKxyUe3xZzFdj4QSBHd7Oec88ZB_gYzlXFJ84-DJdmYwGk4nU88RN381sfGVtw67dPrccCMXHCvyCP69LCcIWcel3xeVOpt9jw,/.jpg

http://static1.ilna.ir/thumbnail/gS5eNkIeVGu0/i_qPjR7mMLhZ02nUcMUA03-35hBX5H-yKreu5zx2ciKxyUe3xZzFdj4QSBHd7Oec88ZB_gYzlXFJ84-DJdmYwGk4nU88RN381sfGVtw67dPrccCMXHCvyCP69LCcIWcel3xeVOpt9jw,/.jpg

http://static1.ilna.ir/thumbnail/Q1UZtfJAPuUE/i_qPjR7mMLhZ02nUcMUA03-35hBX5H-yKreu5zx2ciKxyUe3xZzFdj4QSBHd7Oec88ZB_gYzlXFJ84-DJdmYwGk4nU88RN381sfGVtw67dPrccCMXHCvyCP69LCcIWcel3xeVOpt9jw,/.jpg

http://static1.ilna.ir/thumbnail/xAUKKiULqcM8/i_qPjR7mMLhZ02nUcMUA03-35hBX5H-yKreu5zx2ciKxyUe3xZzFdj4QSBHd7Oec88ZB_gYzlXFJ84-DJdmYwGk4nU88RN381sfGVtw67dPrccCMXHCvyCP69LCcIWcel3xeVOpt9jw,/.jpg

http://static1.ilna.ir/thumbnail/kCI2UeRosRWT/i_qPjR7mMLhZ02nUcMUA03-35hBX5H-yKreu5zx2ciKxyUe3xZzFdj4QSBHd7Oec88ZB_gYzlXFJ84-DJdmYwGk4nU88RN381sfGVtw67dPrccCMXHCvyCP69LCcIWcel3xeVOpt9jw,/.jpg

http://static1.ilna.ir/thumbnail/umtdSJgqCrxV/i_qPjR7mMLhZ02nUcMUA03-35hBX5H-yKreu5zx2ciKxyUe3xZzFdj4QSBHd7Oec88ZB_gYzlXFJ84-DJdmYwGk4nU88RN381sfGVtw67dPrccCMXHCvyGvuB5GVM-kIl3xeVOpt9jw,/.jpg

http://static1.ilna.ir/thumbnail/5XEhDUnYEs71/i_qPjR7mMLhZ02nUcMUA03-35hBX5H-yKreu5zx2ciKxyUe3xZzFdj4QSBHd7Oec88ZB_gYzlXFJ84-DJdmYwGk4nU88RN381sfGVtw67dPrccCMXHCvyGvuB5GVM-kIl3xeVOpt9jw,/.jpg

http://static1.ilna.ir/thumbnail/H21DiJaQNpYz/i_qPjR7mMLhZ02nUcMUA03-35hBX5H-yKreu5zx2ciKxyUe3xZzFdj4QSBHd7Oec88ZB_gYzlXFJ84-DJdmYwGk4nU88RN381sfGVtw67dPrccCMXHCvyGvuB5GVM-kIl3xeVOpt9jw,/.jpg

http://static1.ilna.ir/thumbnail/4PCrbHrO8bAq/i_qPjR7mMLhZ02nUcMUA03-35hBX5H-yKreu5zx2ciKxyUe3xZzFdj4QSBHd7Oec88ZB_gYzlXFJ84-DJdmYwGk4nU88RN381sfGVtw67dPrccCMXHCvyGvuB5GVM-kIl3xeVOpt9jw,/.jpg

نظرات

شما هم نظر خود را ارسال کنید