ورود انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران به ماجرای واگذاری مجلات همشهری

شهریور ۱۱, ۱۳۹۷ ساعت: ۲۳:۰۳ ب.ظ 819 بازدید بدون نظر
واگذاری کلی انتشار چندین مجله به یک فرد واحد،مغایر با روح حقوق مطبوعات و حقوق مخاطبان است

ورود انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران به ماجرای واگذاری مجلات همشهری

 در پی وصول نامهء اعتراضی دهها نفر از روزنامه نگاران همکارِ مجلاتِ مؤسسه همشهری به دبیرخانه انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران، که در آن نکات و مواردی انتقادی و اعتراض در خصوص چگونگی قرارداد واگذاری کلی انتشار این مجلات به بیرون از مؤسسه همشهری و خارج از سازمان رسمی این نشریات درج شده و خواستار رسیدگی انجمن به این موضوع شده بودند، موضوع در هیأت مدیرهء انجمن مطرح شد.

قطع نظر از مراحل حقوقی مربوط به عقد این قرارداد و نیز فارغ از اینکه در گذشته نیز در این مؤسسه یا در نشریات دیگر رویه های مشابهی جریان داشته، انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران معتقد است:

۱-واگذاری کلی و عمومی انتشار چندین مجله به یک فرد واحد، به کیفیتی که در این گونه قراردادها آمده است، مغایر با روح حقوق مطبوعات و نیز حقوق مخاطبان است.در واقع این شیوهء عمل نافی اعتبار و هویت ماهوی صاحب امتیاز و مدیر مسؤل است. در این دست قراردادها، کسب سود یا دفع زیان توسط پیمانکار به هدف اصلی تبدیل شده و هویت مؤسسه تحت تأثیر روابط تجاری پیمانکار قرار می گیرد. تردیدی نیست که هر فعالیت مطبوعاتی می بایست دارای توجیه اقتصادی بوده و سودآور نیز باشد، اما در این شیوهء پیمانکاری، منزلت کار مطبوعاتی در حد یک فعالیت صرفاً اقتصادی تنزل یافته و شأن حرفه ای آن عمیقاً مخدوش می گردد.

۲-واگذاری کلی همهء امور یک نشریه، به شکلی که در این قرارداد رخ داده است، در تضاد با اصل ثبات حرفه ای روزنامه نگاری است. کسی که به عنوان پیمانکار طرف چنین تعهداتی قرار می گیرد، به اقتضای الزامات اقتصادی خود به روزنامه نگاری نگاه کرده و از این طریق امنیت شغلی روزنامه نگاران،به تابعی از سودآوری قراردادی وی تبدیل می شود.علاوه بر این، بنا به تجربه در این دسته از موارد، پرنسیب های هویتی روزنامه نگاری، متأثر از نگاه تجاری پیمانکاران شده و دچار آسیبهای جدی می شود.

۳-اگرچه در این قرارداد شرط نظارت پیش بینی شده است اما نظارت کیفی در این پیمانکاری، که طبعاً نمی بایست نافی الزامات اقتصادی پیمانکار باشد، عملاً امکان پذیر نیست. او موظف است صرفاً موارد قانونی و اخلاقی را رعایت کند اما مداخلهء بیش از این در کار او با روح قرارداد و اهداف آن مغایر است. به همین دلیل پیمانکار در امور محتوایی نشریات مختار بوده و نمی توان بر محتوای مطالب از نظر کیفیت و هویت نظارتی را معمول داشت.

انجمن صنفی روزنامه نگاران ضمن ابراز نگرانی از تأثیرات منفی قرارداد پیمانکاری ۸ مجلهء مؤسسهء همشهری بر اصول حقوق مطبوعات و اخلاق روزنامه نگاری، از مؤسسهء همشهری، شهرداری تهران و شورای شهر تهران می خواهد این قرارداد را از این جهات و بطور ویژه تضمین نسبی حقوق صنفی و حرفه ای روزنامه نگاران شاغل در این نشریات مورد بررسی قرار داده و اقدامی به عمل نیاید تا وضعیت بحرانی و سخت مطبوعات و روزنامه نگاری کشور، با چنین رویه هایی سخت تر از این شود.

شما هم نظر خود را ارسال کنید